Fashion

 

Rokk Ebony Gothika

 

Joey Scandizzo's Gothika Collection for ROKK EBONY Salons

Filmed & Edited by Ange Arabatzis

ART OF THE STATE